Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla projektodawców, którzy zamierzają składać wnioski o dofinansowanie projektów w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/18 ogłoszony w II Osi priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.4 "Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy".

Termin i miejsce spotkania

Spotkanie informacyjne odbędzie się 21 maja 2018 r. (poniedziałek) w godz. 11:00-14:00 w siedzibie Departamentu Wdrażania EFS, przy ul. Nowogrodzka 11 (sala konferencyjna nr 114, I piętro).

Temat spotkania

Spotkanie będzie służyło wyjaśnieniom zapisów Regulaminu konkursu i obowiązujących zasad realizacji projektów w ramach PO WER 2014-2020. Przedstawiciele MRPiPS odpowiedzą na pytania dotyczące treści Regulaminu konkursu, kryteriów wyboru projektów oraz zasad obowiązujących przy aplikowaniu o środki.

Celem konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-002/18 będzie przeszkolenie pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy w zakresie wyłącznie świadczenia usług w ramach sieci EURES, których finansowanie państwa członkowskie są zobowiązane przejąć na mocy reformy funkcjonowania sieci EURES.

W ramach niniejszego konkursu do dofinansowania zostanie wyłoniony 1 projekt.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 500 000,00 PLN.

W trosce o sprawny przebieg spotkania prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z Regulaminem konkursu i przygotowanie pytań/wątpliwości, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania. Prosimy o przesłanie pytań na adres mailowy paulina.polkowska@mrpips.gov.pl do dnia 17 maja 2018 r.

Do kogo skierowane jest spotkanie?

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na spotkanie zapraszamy wyłącznie przedstawicieli podmiotów uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie, takich jak:

  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne
  • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
  • Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
  • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  • Partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
  • Jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
  • Instytucje szkoleniowe
  • Uczelnie wyższe
  • Agencje zatrudnienia

Rejestracja na spotkanie

Zarejestruj się na spotkanie w dniu 21.05.2018 r.


Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.