Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, informuje, że 18 kwietnia br. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (tzw. „specustawa funduszowa”). Ustawa obowiązuje od 18 kwietnia br., z mocą od 1 lutego 2020 r.

Przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. zapewniają większą elastyczność dla beneficjentów oraz ułatwiają przekazywanie dostępnych funduszy na działania minimalizujące negatywne skutki pandemii dla gospodarki.

Nowe rozwiązania dla realizujących projekty

Przepisy „specustawy funduszowej” ułatwiają beneficjentom realizację projektów m.in. poprzez:

  • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów (art. 13),
  • możliwość zmiany umowy o dofinansowanie/decyzji o dofinansowaniu, jeżeli na skutek wystąpienia COVID-19 realizacja ich dotychczasowych postanowień w zakresie wynikającym z zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów jest niemożliwa lub znacznie utrudniona (art. 12),
  • możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków na niezrealizowane cele, jeżeli beneficjent wykaże, że z dochowaniem należytej staranności i w odpowiednim czasie podejmował niezbędne działania służące ich odzyskaniu, albo wykaże brak możliwości ich odzyskania (art. 6),
  • wydłużenie terminów składania wniosków o płatność oraz terminów zakończenia realizacji projektów (art. 13),
  • uproszczony tryb wyboru albo zmiany partnera w projekcie (art. 15).

Dodatkowo „specustawa funduszowa” wprowadza nadzwyczajny tryb wyboru projektów (art. 10) – w tym trybie mogą być składane wnioski o dofinansowanie projektu służącego ograniczeniu wystąpienia negatywnych skutków COVID-19.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Pliki do pobrania

Ważne

Działajmy razem – od nas wszystkich zależy, kiedy zwyciężymy koronawirusa. Nasze działania to jedno. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej! Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, unikaj dużych skupisk ludzkich. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem.
Wszystkie niezbędne i bieżące informacje znajdziesz: