Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) dla Działań: 1.3 i 1.4 i Poddziałania 1.5 w ramach Osi Priorytetowej I oraz Działań: 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2,7, 2.8, 2.9 i 2.20 w ramach Osi Priorytetowej II PO WER 2014-2020 planuje zlecić do realizacji przeprowadzenie kontroli 250 projektów realizowanych w ramach PO WER

Informacje ogólne

Każda kontrola obejmować będzie przeprowadzenie kontroli planowej w siedzibie Beneficjenta oraz wizyty monitoringowej w miejscu realizacji usługi (np. w trakcie szkolenia, konferencji, stażu, itp.). Wizyta monitoringowa powinna zostać przeprowadzona w miarę możliwości – w trakcie trwania kontroli planowej.

W przypadku utrzymywania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej epidemii COVID-19 istnieje możliwość realizacji kontroli projektów przez Zespół kontrolujący na dokumentach na podstawie dokumentacji przekazywanej w SL2014, przy czym każdorazowo do przeprowadzenia kontroli planowej lub wizyty monitoringowej w trybie zdalnym, wymagana będzie zgoda Zamawiającego.

Kontrole oraz wizyty monitoringowe będą przeprowadzone w Zespołach dwuosobowych, przy czym kontrola planowa trwać będzie co najmniej 3 dni robocze, natomiast wizyta monitoringowa powinna trwać minimum 1 godzinę zegarową, a czas trwania wizyty monitoringowej powinien być uzależniony wyłącznie od charakteru wizytowanej formy wsparcia.

Szczegółowy zakres kontroli

Szczegółowy zakres kontroli planowej oraz wizyty monitoringowej, w tym wzory list sprawdzających, które powinny zostać sporządzone w wyniku kontroli i wizyty zostały wskazane w dokumencie pn. Założenia do kontroli (załącznik nr 1 do niniejszego Rozpoznania rynku) oraz w Wyciągu z Rocznego Planu Kontroli Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój za okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (załącznik nr 2 do niniejszego Rozpoznania rynku).

Termin i miejsce realizacji zamówienia

Kontrole będą odbywały się na terenie całego kraju i zostaną przeprowadzone nie później niż do dnia 31.10.2022 r., przy czym powyższy termin odnosi się do czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta lub miejscu realizacji danego wsparcia. Zakończenie realizacji zamówienia Zamawiający  planuje na 31.12.2022 r. (w tym odbiór przedmiotu zamówienia oraz rozliczenie finansowe).

Zakres zamówienia

IP zwraca się z prośbą o oszacowanie kosztu przeprowadzenia: 250 kontroli planowych i 250 wizyt monitoringowych zgodnie z załączonymi Formularzami cenowymi:

  • załącznik nr 3 do Rozpoznania rynku dot. zlecenia do realizacji przeprowadzenia kontroli 250 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w siedzibie Beneficjenta oraz wizyta monitoringowa,
  • załącznik nr 4 do Rozpoznania rynku dot. zlecenia do realizacji przeprowadzenia kontroli 250 projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój kontrola planowa w siedzibie Beneficjenta oraz wizyta monitoringowa w trybie kontroli zdalnej („zza biurka”).

Wskazana cena powinna zawierać wszystkie elementy związane z realizacją zamówienia, w tym sporządzenie i przekazanie do Zamawiającego dokumentacji pokontrolnej (Informacji pokontrolnej, listy sprawdzającej, Ostatecznej Informacji pokontrolnej i Zaleceń pokontrolnych, pism przekazujących pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń, itp.), wynagrodzenie osób przeprowadzających kontrole oraz koszty delegacji, np. zakwaterowanie, podróże.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843) i nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020 poz. 1740), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Termin i forma składania ofert

Informację w formie uzupełnionego formularza cenowego należy przekazać w terminie do 8.01.2021 r. (do końca dnia) na adres: ewelina.bubrzyk@mrpips.gov.pl (do wiadomości: michal.jarzabek@mrpips.gov.pl).

Dodatkowe informacje: Ewelina Bubrzyk, adres e-mail: ewelina.bubrzyk@mrpips.gov.pl

Pliki do pobrania