Na podstawie Uchwały nr 219 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z dnia 2 października 2018 r., Instytucja Zarządzająca PO WER zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2019 dla II Osi Priorytetowej PO WER, opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W Rocznym Planie Działania zawarto 2 fiszki konkursowe w następujących zakresach:

  1. Działanie 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.
    • Konkurs w ramach typu operacji: Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3).
  2. Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
    • Konkurs w ramach typu operacji: Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej.

Informacje na temat naboru wniosków o dofinansowanie będą publikowane na stronie www.efs.mrpips.gov.pl

Pliki do pobrania