Przestrzeń miejska będzie bardziej przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – to założenie projektu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, który zrealizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Na ten cel przeznaczono ok. 54 mln zł.

Umowa o dofinansowanie projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” została podpisana 7 sierpnia pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz PFRON.

W konferencji wzięli udział wiceministrowie: Krzysztof Michałkiewicz (jednocześnie pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych) i Kazimierz Kuberski oraz Marlena Maląg, prezes zarządu PFRON.

Indywidualny transport i lepsza dostępność budynków wielorodzinnych

– Mobilność jest niezwykle ważna ze względu na niezależne życie – powiedział wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. – Osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć taki sam dostęp do środków transportu jak wszyscy – dodał.
Dzięki podpisanej w MRPiPS umowie z PFRON osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z indywidualnego transportu m.in. do placówek zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych. Poprawi się również dostępność budynków wielorodzinnych, osiedlowych i publicznych. Usprawnienia architektoniczne w budynkach mieszkalnych polegać będą na dostosowaniu obiektu w taki sposób, by osoby z niepełnosprawnościami mogły samodzielnie korzystać z jego części wspólnych. Zakres usprawnień jest szeroki i obejmuje m.in. montaż barierek, podjazdów, podnośników, wprowadzenie rozwiązań bezprogowych, montaż lekko otwierających się drzwi czy automatycznego oświetlenia.

Projekt dotrze także do gmin wiejskich

Łączna wartość projektu to około 54 mln zł, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 45 mln zł oraz ze środków budżetu państwa 9 mln zł.

Projekt pod szyldem „door-to-door” ma wprowadzić nową jakość usług transportowych w polskich gminach, szczególnie na obszarach wiejskich, w których dostęp do placówek zdrowia czy placówek rehabilitacji, a nawet do zakładów pracy na otwartym rynku jest utrudniony. Dzisiaj osoba niepełnosprawna musi korzystać z środków transportu zbiorowego, który nie zapewnia w wystarczającym stopniu bezpośredniego dotarcia do danych placówek.

– Dzięki temu projektowi zwiększymy możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności – powiedział wiceminister Kazimierz Kuberski.

–  Systematycznie, krok po kroku, staramy się realizować kolejne projekty, które mają zmienić przestrzeń publiczną tak, by osoby niepełnosprawne mogły aktywnie uczestniczyć i w życiu zawodowym, i społecznym, żeby mogły docierać do placówek zdrowia czy na rehabilitację –  podsumował wiceminister Krzysztof Michałkiewicz.

Materiały

Zdjęcia z wydarzenia