Instytucja Pośrednicząca uprzejmie informuje, iż zakończona została ocena projektu pozakonkursowego złożonego w ramach PO WER przez:

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

W wyniku pozytywnej oceny rekomendowany do dofinansowania został projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami”. Informacje szczegółowe przedstawia załączona tabela.

Pliki do pobrania