Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr 02.09.00-IP.03-00-007/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiot konkursu

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, opracowanie pakietu edukacyjnego w zakresie ekonomii społecznej dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie w szkołach ogólnokształcących i zawodowych, z wyłączeniem szkół podstawowych.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi 1 500 000,00 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 03.12.2018 r. do dn. 14.12.2018 r. (do godz. 14.00).

Dodatkowe informacje

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Zapytania w kwestiach dotyczących konkursu można kierować do Pana Piotra Gładkiego, tel.: 22 529 02 21, e-mail: piotr.gladki@mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18