Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr 02.09.00-IP.03-00-005/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Przedmiot konkursu

Konkurs ma na celu opracowanie i wdrożenie programu podyplomowych studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem społecznym. Celem studiów jest przekazanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania organizacją, m.in. zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, z uwzględnieniem jego specyfiki, otoczenia prawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa społecznego, zarządzania projektami, marketingu, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa społecznego, kwestii podatkowych, demokratycznych form zarządzania przedsiębiorstwem społecznym, podstaw rachunkowości, przygotowania planu finansowego i biznesplanu, zasad prowadzenia działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego, systemami zarządzania przez jakość, sprawozdawczości finansowej, analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższymi jednostki prowadzące kształcenie na poziomie wyższym,
  • jednostki naukowe (np. instytuty badawcze) działającą statutowo w obszarze edukacji.

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi 4 323 000,00 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 18.05.2018 r. do dnia 22.06.2018 r. (do godz. 14.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Dodatkowe informacje

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: e-mail: anna.stanislawska-brylska@efs.mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/18