Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przedmiot konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • podmioty ekonomii społecznej.

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 4 000 000,00 zł.

Do dofinansowania zostaną wybrane 2 projekty.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 13.09.2019 r. do dn. 30.09.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Dodatkowe informacje

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK: www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: alicja.wroblewska@mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19