Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18 „Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej”

Przedmiot konkursu

Celem konkursu są szkolenia dla władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej, zachęcenie władz samorządowych do dokonywania przekształceń struktury pieczy zastępczej na ich terytorium i uświadomienie korzyści, jakie deinstytucjonalizacja niesie nie tylko wychowankom pieczy, ale całej społeczności.

Wnioskodawcy

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą się ubiegać:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi: 9 000 000 zł.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2018 r. (od godz. 0.00) do dnia 31.01.2019 r. (do godziny 12:00).

Dodatkowe informacje

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: Katarzyna Płoszaj-Mazurek, tel.: 22 661 19 55, adres e-mail: katarzyna.mazurek-ploszaj@mrpips.gov.pl

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępny jest na stronie naboru wniosków w konkursie nr: POWR.02.08.00-IP.03-00-002/18