Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej ogłosiło nabór uzupełniający partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Opracowanie projektu ustawy wdrażającej Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych" o proponowanej nazwie: Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami wraz z Oceną Skutków Regulacji i uzasadnieniem, jak też propozycji zmian legislacyjnych podążających za nową ustawą.

Ogłoszenie dotyczy naboru uzupełniającego na partnera - podmiotu posiadającego doświadczenie w zakresie analiz ekonomicznych i oceny skutków ekonomiczno-finansowych instrumentów i regulacji prawnych (ośrodka lub instytutu o charakterze naukowo-badawczym lub innego podmiotu kompetentnego w tym zakresie).

Termin składania ofert upływa 18 stycznia 2021 (liczy się data wpływu).

Projekt realizowany w ramach Działania 2.6 - Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych PO WER.

Pliki do pobrania

Zobacz także