W związku z zakończeniem oceny merytorycznej (w tym etapu negocjacji) wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-014/17 pn. „Wypracowanie i wdrożenie modeli kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych m.in. pomocy społecznej, edukacji, zdrowia, sądownictwa i policji” publikujemy pełną listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 44, ust 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza listę prezentującą skład Komisji Oceny Projektów w konkursie.

Pliki do pobrania