W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia - konkurs uzupełniający”, publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 46, ust. 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, zamieszczamy skład KOP w ww. konkursie.

Pliki do pobrania