W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 pn. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej publikujemy listę projektów, które w wyniku oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Ponadto, zgodnie z artykułem 46 ust 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza listę prezentującą skład KOP w ww. konkursie.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18