W związku z zakończeniem przez Komisję Oceny Projektów (KOP) oceny merytorycznej projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18 pt. „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące szkolenie z zakresu streetworkingu”, publikujemy listę projektów, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania.

Ponadto, zgodnie z artykułem 46 ust 4 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, Instytucja Organizująca Konkurs zamieszcza listę prezentującą skład KOP w konkursie  POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18