W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym negocjacji wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19 pn. „Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne (makroregion III – woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie)” ogłoszonego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19