W związku z zakończeniem z wynikiem pozytywnym negocjacji wniosku o dofinansowanie złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 pn. "Tworzenie i rozwój ponadregionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej, w tym partnerstw, klastrów, franczyz (m.in. poprzez ponadregionalne i branżowe spotkania, konferencje, seminaria, targi, doradztwo i szkolenia) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w funkcjonujące już sieci, partnerstwa i klastry podmiotów gospodarczych działających na rynku komercyjnym" ogłoszony w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej" publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19