Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-011/17 „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna”.

Z 6 wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na ww. konkurs 5 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej, natomiast 1 wniosek został odrzucony z powodu niespełniania kryterium dostępu ocenianego na etapie oceny formalnej.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-011/17.