30 kwietnia o godz. 12.00 zakończył się nabór wniosków w pilotażowym konkursie na tworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych. Do MRPiPS wpłynęły 52 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 149 mln zł.

Centra usług społecznych – nowa jakość polityki społecznej

Centra usług społecznych są tworzone dzięki zainicjowanej przez Andrzeja Dudę, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, „Ustawie o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych”, która weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

– Chodzi o wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania minimum 30 modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych zarówno do ogółu mieszkańców, jak i do grup o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin wielodzietnych. Pozwoli to gminom na dostosowanie świadczonych usług i do potrzeb mieszkańców gminy, i do własnych możliwości finansowych – mówiła Marlena Maląg, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podczas konferencji zapowiadającej konkurs, która odbyła się 11 grudnia 2019 r. w Pałacu Prezydenckim.

Gminy otrzyma środki na utworzenie i funkcjonowanie CUS

Konkurs ogłoszono w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki zostaną podzielone na 4 typy projektów, w zależności od wielkości gminy oraz rodzaju centrum usług społecznych przewidzianego w ustawie.

– Centra usług społecznych staną się ważnym instrumentem kreowania lokalnej polityki społecznej. Będą służyć wszystkim mieszkańcom, a nie tylko osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej bądź materialnej. Zależy nam na tym, aby wraz z funkcjonowaniem centrów usług społecznych stale poszerzała się oferta świadczonych przez nie usług – mówił Kazimierz Kuberski, Podsekretarz Stanu w MRPiPS, podczas regionalnej konferencji na temat CUS w Rzeszowie.

Wsparcie na utworzenie i funkcjonowanie centrów usług społecznych otrzymają samorządy gminne, w tym: gminy wiejskie, miasta na prawach powiatu, miasta średniej wielkości, aglomeracje oraz gminy, które zdecydują się utworzyć wspólne centrum usług społecznych, zawierając w tym celu odpowiednie porozumienie.

Wyniki konkursu

Nabór wniosków trwał od 31 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. (do godz. 12.00). W ramach dwóch rund konkursu wpłynęły 52 wnioski o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ponad 149 mln zł. Rozstrzygnięcie i podpisywanie pierwszych umów z projektodawcami zostało zaplanowane na sierpień 2020 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu.