Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) zgodnie z zapisami rozdziału I Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/18 ogłoszonego w ramach Działania 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich potrzeb do potrzeb rynku pracy PO WER, podjęła decyzję o jego anulowaniu z powodu trwających prac legislacyjnych w obszarze rynku pracy.