W dniu 29 stycznia 2018 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) ogłosił w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego konkursu nr: POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18 trwał od dn. 01.03.2018 r. do dn. 16.03.2018 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia etapów oceny i wyboru wniosku do dofinansowania, który został złożony do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.05.00-IP.03-00-016/18