Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 3 września 2019 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 pt. „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia” w ramach Działania 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy PO WER.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Jednocześnie, uprzejmie przypominamy, iż z uwagi na wyczerpanie alokacji dostępnej na konkurs nastąpiło jego zamknięcie z dniem 14 listopada 2019 r.

Załączniki

Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 (PDF, 139.46 KB)