W dniu 13 lipca 2017 r. Departament Wdrażania EFS (DWF) ogłosił w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej, nabór wniosków w konkursie nr POWR.02.09.00‐IP.03‐00‐002/17.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 14 do 31 sierpnia 2017 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone do Departamentu Wdrażania EFS w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.09.00‐IP.03‐00‐002/17