Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 31 października 2018 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18 pt. „Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej: Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 31 grudnia 2018 r. do dnia 10 stycznia 2019 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-007/18