Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w dniu 17 września 2019 r. ogłosiło konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19 pt. „Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne (makroregion III – woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie)” w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej".

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów trwał od dnia 18 października 2019 r. do dnia 31 października 2019 r.

Poniżej publikujemy harmonogram przeprowadzenia kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania, które zostały złożone w odpowiedzi na ww. konkurs.

Pliki do pobrania

Więcej informacji jest dostępnych na stronie konkursu nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19