W dniu 18 stycznia 2019 r. wydano decyzję o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania realizowanego przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie  z Wydziałem Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie oraz Uniwersytetem Szczecińskim.

Celem głównym projektu jest wprowadzenie do szkolenia zawodowego w zakresie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny trzech nowych specjalności pn. asystentura i mediacja socjalna, organizator usług socjalnych oraz animator społeczności lokalnych w wyniku czego pracownicy socjalni otrzymają nowe narzędzia do prowadzenia pracy socjalnej wg jednolitych standardów szkolenia.

Nr projektu: POWR.02.05.00-00-0211/18
Tytuł projektu: Nowe specjalności II stopnia specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny odpowiedzią na nowe wyzwania
Nazwa Beneficjenta: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pomocy i integracji Społecznej
Wartość projektu: 4 219 742,15 zł
Okres realizacji projektu: od: 01.10.2018 r. do: 31.03.2021 r.
Data wydania decyzji: 18.01.2019 r.