Zapraszamy do składania ofert polegających na oszacowaniu wartości badania ewaluacyjnego dotyczącego „Ewaluacji wsparcia systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz kadr systemu pieczy zastępczej”.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie formularza oferty (załącznik nr 2) z szacunkowym kosztem w rozbiciu na ceny netto i brutto (wyszczególniając koszt przeniesienia praw autorskich) dla badania ewaluacyjnego dotyczącego "Ewaluacji wsparcia systemowego z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz kadr systemu pieczy zastępczej". Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania (SOPS) zawiera załącznik nr 1.

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Formularz oferty należy przesyłać do dnia 6 października 2020 r., w wersji elektronicznej na adres: monika.stolarzewicz@mrpips.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela Pani Monika Stolarzewicz: tel. 22 661 19 32.

Usługa zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania