W związku z zatwierdzeniem przez Instytucję Zarządzającą POWER Rocznego Planu Działania na rok 2017 dla II Osi Priorytetowej, uprzejmie informujemy, iż w Regulaminach konkursów traci ważność zapis, który brzmi „Do dofinansowania wybrany zostanie projekt, dla którego negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym”.

W ramach przedmiotowych konkursów zapisy tracą ważność w zakresie:

  • Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-004/17 – Rozdział IV, podrozdział 4.5, punkt 5, s. 20-21; Rozdział VII, podrozdział 7.2, punkt 10 s. 38 oraz podrozdział 7.5 s. 45 w zakresie powyższego zapisu. Ponadto w rozdziale VII, podrozdziale 7.5 s. 45 zostaje wprowadzony zapis w powyższym zakresie o brzmieniu „Weryfikacji spełnienia/niespełnienia przez projekt warunków określonych w procesie negocjacji służy kryterium oceny, zgodnie z którym zostały wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP, lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji oraz Komisja Oceny Projektów (KOP) uzyskała od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub przewodniczącego KOP”.
  • Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-005/17 – Rozdział IV, podrozdział 4.5, punkt 10, s. 26; Rozdział VII, podrozdział 7.2, punkt 10, s. 43 oraz podrozdział 7.5 s. 50 w zakresie powyższego zapisu. Ponadto w rozdziale VII, podrozdziale 7.5 s. 50 zostaje wprowadzony zapis w powyższym zakresie o brzmieniu „Weryfikacji spełnienia/niespełnienia przez projekt warunków określonych w procesie negocjacji służy kryterium oceny, zgodnie z którym zostały wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP, lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji oraz Komisja Oceny Projektów (KOP) uzyskała od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub przewodniczącego KOP”.
  • W przypadku konkursu nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/17 – Rozdział IV, podrozdział 4.5, s. 34, punkt 4; Rozdział VII, podrozdział 7.3, punkt 16, s. 57 oraz podrozdział 7.6 s. 63 w zakresie powyższego zapisu. Dodatkowo zmianie ulega w Rozdziale IV, podrozdział 4.5 tj. punkt 3, s. 33, który brzmi „Wnioskodawca zapewni obsługę (pod względem merytorycznym i technicznym)…” i otrzymuje nr 15. Ponadto w rozdziale VII, podrozdziale 7.6 s. 63 zostaje wprowadzony zapis w powyższym zakresie o brzmieniu „Weryfikacji spełnienia/niespełnienia przez projekt warunków określonych w procesie negocjacji służy kryterium oceny, zgodnie z którym zostały wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP, lub inne zmiany wynikające z ustaleń dokonanych podczas negocjacji oraz Komisja Oceny Projektów (KOP) uzyskała od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub przewodniczącego KOP”.

Pliki do pobrania