Zakończony data naboru wniosków od 28.09.2015 do 12.10.2015

Konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 ogłaszany jest przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:15 do 16:15

Sposób składania wniosków

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA
  • oraz w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście lub pocztą kurierską) w siedzibie Instytucji Ogłaszającej Konkurs:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

bądź pocztą – listem poleconym /pocztą kurierską na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
  • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowane rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa.

W ramach niniejszego konkursu zakłada się, iż dofinansowana zostanie działalność jednego partnerstwa z każdego województwa, a każde partnerstwo wypracuje co najmniej jeden zestaw rekomendacji.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne, merytoryczne oraz strategiczne zgodne z punktami 15 i 16 Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15.

Finanse

  • Minimalna wartość projektu wynosi 100 000zł, a maksymalna nie więcej niż kwota wyrażona w zł stanowiąca równowartość 100 000 EUR wkładu publicznego zgodnie z miesięcznym kursem wymiany stosowanym przez KE aktualnym na dzień ogłoszenia konkursu i wynosi 414 260 zł.
  • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów 8 000 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Informujemy, że ze względów formalnych wprowadzono korektę zapisów w Rozdziale 12 Regulaminu konkursu, aby koniec naboru wniosków nie wypadał w dzień wolny od pracy Instytucji Ogłaszającej Konkurs, tj. termin naborów wniosków wydłużono do dnia 12 października 2015 r.

W związku z powyższym w Rozdziale 12 Złożenie wniosku o dofinansowanie Regulaminu konkursu, pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od dnia 28.09.2015 r. do dnia 12.10.2015 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 8”. Regulamin konkursu został zaktualizowany zgodnie z opisaną zmianą.

Informujemy, że w Regulaminie konkursu wprowadzono zmianę w postaci dodania załącznika nr 15 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków. Przy konstruowaniu budżetów projektów należy uwzględnić ww. zestawienie. Regulamin konkursu został zaktualizowany zgodnie z opisaną zmianą.

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 z dnia 23.09.2015 r. (PDF, 1142.98 KB)

Poprzednie wersje regulaminu

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15 z dnia 31.08.2015 r. (PDF, 328.03 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/15

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres: partnerstwa@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie: tel. 22 461 63 82, 22 461 63 63.

FAQ