Zakończony data naboru wniosków od 03.10.2019 do 14.11.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs uzupełniający nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 „Realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia - konkurs uzupełniający”

Aktualności

05.08.2020
Podpisano kolejne umowy o dofinansowanie projektów w ramach Działań 2.20 i 2.8 PO WER

28.05.2020
Lista projektów wybranych do dofinansowania

06.05.2020
Podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie projektów w ramach konkursu

29.04.2020
Trzecia cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

31.03.2020
Druga cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

28.02.2020
Pierwsza cząstkowa lista projektów wybranych do dofinansowania

30.01.2020
Lista projektów skierowanych do etapu negocjacji

20.11.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

07.11.2019
Zamknięcie naboru wniosków

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego, co oznacza, że nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w sposób ciągły do zamknięcia konkursu uzasadnionego odpowiednią decyzją IOK. Wnioskodawcy mogą składać wnioski w ramach odrębnych rund konkursu.

Daty składania wniosków

  • I runda: 03.10 - 31.10.2019 (do godz. 12:00)
  • II runda: 31.10 (od godz. 12:01) - 14.11.2019

Przewidywane terminy posiedzeń KOP 1

  • I runda: 14.11 - 31.12.2019
  • II runda: 06.12-31.01.2020

1 W przypadku dokonywania w ramach KOP (danej rundy) oceny merytorycznej nie więcej niż 200 projektów, termin na jej przeprowadzenie rozumiany jako okres od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP wylosowanych projektów do oceny do momentu podpisania przez oceniających kart oceny merytorycznej wszystkich projektów ocenianych w ramach KOP, wynosi nie więcej niż 60 dni. Przy każdym kolejnym zwiększeniu liczby projektów maksymalnie o 200 termin dokonania oceny merytorycznej może zostać wydłużony maksymalnie o 30 dni (np. jeżeli w ramach KOP ocenianych jest od 201 do 400 projektów, termin dokonania oceny merytorycznej wynosi nie więcej niż 90 dni). Termin dokonania oceny merytorycznej nie może jednak przekroczyć 120 dni niezależnie od liczby projektów ocenianych w ramach KOP.

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Dodatkowe informacje

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w niniejszym konkursie są partnerzy społeczni tj. reprezentatywne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240) oraz branżowe i regionalne organizacje pracodawców i pracowników w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55, poz. 235, z pózn.zm.), ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2002 r. Nr 112,poz. 979, z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 167).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Założeniem niniejszego konkursu jest wybór projektów, w których będzie miała miejsce realizacja i upowszechnianie badań i analiz w zakresie polityki rynku pracy i dostosowania do jego potrzeb systemów edukacji i szkolenia.

Finanse

Alokacja na konkurs nr POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 wynosi 1 800 000,00 zł.

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 97,00%.
  • Wymagany wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu wynosi co najmniej 3,00% liczonych od całkowitej wartości projektu.
  • Zakłada się, iż średni koszt przypadający na 1 badanie lub 1 analizę w projekcie wynosi nie więcej niż 250 000 PLN.
  • Maksymalna wartość projektu wynosi 750 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.20.00-IP.03-00-001/19 z dnia 10.10.2019 r. (PDF, 648.72 KB)

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: