Zakończony data naboru wniosków od 01.02.2016 do 12.02.2016

Konkurs uzupełniający nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 ogłaszany jest przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i prywatnych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Sposób składania wniosków

  • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz
  • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku: osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską w siedzibie IOK:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK w formie, o której mowa w lit b. O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą mogą być następujące podmioty:

  • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne
  • ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki jednostek samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
  • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją w PO WER

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowane rekomendacje przez powołane w projektach partnerstwa.

W ramach konkursu uzupełniającego zakłada się, iż dofinansowana zostanie działalność jednego partnerstwa z następujących województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne, merytoryczne zgodne z punktami 15 i 16 Regulaminu konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (PDF, 722.43 KB)

Finanse

  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 426 310 zł
  • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 3 500 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (PDF, 722.43 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w Regulaminie konkursu nr POWR.02.04.00-IP.03-00-003/16 (PDF, 722.43 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres poczty elektronicznej: partnerstwa@kapitalludzki.gov.pl lub telefonicznie: 22 461 63 56, 22 461 63 17 w godzinach 9.00-15.00