Zakończony data naboru wniosków od 18.10.2019 do 31.10.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19 Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne - makroregion III

Aktualności

10.03.2020
Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu i skład KOP

20.01.2020
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

22.11.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od 18.10.2019 r. do 31.10.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu podniesienie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania PES w przedmiocie ubiegania się o zamówienia publiczne w Makroregionie III (woj. dolnośląskie, lubuskie, wielkopolskie, opolskie). Projekty mają także na celu stworzenie warunków umożliwiających włączenie się w system akredytacji również podmiotom aspirującym do pełnienia funkcji OWES.

W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi: 1 253 728,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-006/19 z dnia 17.09.2019 r. (PDF, 652.72 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu:

Alicja Wróblewska, nr telefonu: 22 661 19 24: adres e-mail: alicja.wroblewska@mrpips.gov.pl