Zakończony data naboru wniosków od 30.09.2019 do 16.10.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 pt. Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej oraz współpraca w tym zakresie z ROPS, m.in. opracowywanie rekomendacji i wytycznych

Aktualności

21.01.2020
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

29.10.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

14.10.2019
Stanowisko Instytucji Organizującej Konkurs w sprawie braku w SOWA wskaźników produktu i rezultatu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 30.09.2019 r. do 16.10.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu stworzenie trwałego, kompleksowego systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i ponadregionalnym poprzez prowadzenie działań rzeczniczych i doradztwa w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

W ramach konkursu do dofinansowania zostanie wybrany 1 projekt.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 6 791 950,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-005/19 z dn. 29.08.2019 r. (PDF, 647.58 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu:

Anna Grzelka, nr telefonu: 22 661 19 26: adres e-mail: anna.grzelka@mrpips.gov.plStanowisko Instytucji Organizującej Konkurs w sprawie braku w SOWA wskaźników produktu i rezultatu