Zakończony data naboru wniosków od 13.09.2019 do 30.09.2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktualności

18.06.2020
Podpisano pierwszą umowę o dofinansowanie projektu

13.02.2020
Lista projektów wybranych do dofinansowania i skład Komisji Oceny Projektów

10.12.2019
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

11.10.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 13.09.2019 r. do 30.09.2019 r. (do godz. 12.00).

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

  • podmioty ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs ma na celu wyłonienie dwóch projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej.

Efektem projektów będzie powstanie dwóch systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Finanse

Alokacja na konkurs wynosi łącznie 4 000 000,00 zł.

Do dofinansowania zostaną wybrane 2 projekty.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-004/19 z dn. 13.08.2019 r. (PDF, 1106.31 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie internetowej IOK: https://efs.mrpips.gov.pl

Informacje dotyczące konkursu: