Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr 02.06.00-IP.03-00-007/18 "Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zamieszkałych na obszarach wiejskich"

Zakończony data naboru wniosków od 31.12.2018 do 31.01.2019

Aktualności

04.07.2019
Lista projektów wybranych do dofinansowania po ocenie merytorycznej

09.05.2019
Lista projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i zostały skierowane do etapu negocjacji

07.02.2019
Harmonogram prac Komisji Oceny Projektów

29.01.2019
Zmiana w regulaminie konkursu

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.12.2018 r. do 31.01.2019 r. (do godz. 12.00).

Kto może składać wnioski?

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie jest Wnioskodawca i/lub Partner (jeśli dotyczy) będący organizacją pozarządową, mającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń dotyczących równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (min. 3 szkolenia w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Ponadto, podmiotami uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w konkursie, zgodnie z SzOOP są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,
 • przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu jednego projektu, którego celem będzie wyposażenie osób uczestniczących w procesie kształtowania i wdrażania polityk publicznych w kompetencje w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów, tj.:

 • kryteria merytoryczne oraz dostępu oceniane w systemie 0-1,
 • kryteria dostępu,
 • kryteria horyzontalne,
 • kryteria merytoryczne,
 • kryteria premiujące.

Finanse

 • Alokacja na konkurs wynosi: 1 928 062,50 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu nr POWR.02.06.00-IP.03-00-007/18 z dnia 29.01.2019 r. - aktualny
(PDF, 998.47 KB) - opis zmian

Poprzednie wersje regulaminu:

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza przysługująca wnioskodawcom uregulowana jest w rozdziale 15 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.) oraz przedstawiona w rozdziale VII regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi