Zakończony data naboru wniosków od 30.05.2016 do 17.06.2016

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej unieważnia ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2016 r. konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 „Działania rzecznicze i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej” realizowany w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej PO WER.

Decyzja o unieważnieniu konkursu ma na celu wprowadzenie dodatkowego kryterium gwarantującego rozdzielenie roli podmiotu pełniącego funkcję doradczą w zakresie projektowania systemu wsparcia ekonomii społecznej na poziomie regionalnym (projektodawca) oraz podmiotu wdrażającego system wsparcia – realizatora usług wsparcia w regionie (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej).

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES) określa podział kompetencji i zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów w realizacji systemu wsparcia ekonomii społecznej.

Łączenie opisanych powyżej ról w ramach jednego podmiotu miałoby niekorzystny wpływ na realizację celów wynikających z KPRES, także w związku  zagrożeniem wystąpienia konfliktu interesów. Warto w tym miejscu podkreślić, iż po wprowadzeniu modyfikacji założeń, konkurs na organizację działań rzeczniczych i doradztwo na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej, zostanie uruchomiony ponownie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Sierpień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Sposób składania wniosków

 • w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oraz
 • w formie papierowej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia tego wniosku (osobiście, pocztą kurierską lub listem poleconym) na adres:

  Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego,
  ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 16.15

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcami w konkursie, są:

 • administracja rządowa i jej jednostki podległe oraz nadzorowane,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej,
 • związki rewizyjne właściwe do spraw spółdzielczości,
 • samorząd gospodarczy i zawodowy,
 • partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • uczelnie i podmioty uczestniczące w kształceniu na poziomie wyższym,
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze,przedsiębiorcy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu realizację działań rzeczniczych i doradczych na poziomie regionalnym i ponadregionalnym w zakresie spójności polityk publicznych w obszarze ekonomii społecznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne i merytoryczne zgodne z pkt V.2 i V.3 Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-006/16 (PDF, 714.62 KB).

Finanse

Alokacja przeznaczona na konkurs to 7 000 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100%. Wkład własny Wnioskodawcy do realizacji projektu nie jest wymagany.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-006/16 (PDF, 714.62 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy zgodne z pkt VI Regulaminu konkursu nr POWR.02.09.00-00-IP.03-00-006/16 (PDF, 714.62 KB).

Pytania

Dodatkowe informacje można uzyskać kierując pytania na adres poczty elektronicznej: ekonomiaspoleczna@efs.mrpips.gov.pl.